Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viaPsaiko Psaiko
3335 86c9 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viawiksz wiksz
3750 00c0
Reposted fromkarahippie karahippie
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viawildgirl wildgirl
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viazabka zabka
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viawildgirl wildgirl
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawildgirl wildgirl
0960 bc38
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viagdziejestola gdziejestola
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viaembrace embrace
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viaembrace embrace
Chodzę gdzieś dzisiaj i tęsknię. Tęsknie za ludźmi, którzy byli mi kiedyś tak strasznie bliscy i wiedzieli o mnie prawie wszystko. Tęsknie za sobą z tamtych lat, tak pewną ich wiecznej obecności. Za tamtym bezwarunkowym zaufaniem i poczuciem, że należysz gdzieś i masz ludzi, którzy są twoim domem. 
— only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viapollyanna pollyanna
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viazabka zabka
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapatronus patronus
9069 1a59 500
Wroclove <3 by Janusz Krzeszowski
Reposted frominto-black into-black viawildgirl wildgirl
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viawildgirl wildgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl