Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viagdziejestola gdziejestola
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viaembrace embrace
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viaembrace embrace
Chodzę gdzieś dzisiaj i tęsknię. Tęsknie za ludźmi, którzy byli mi kiedyś tak strasznie bliscy i wiedzieli o mnie prawie wszystko. Tęsknie za sobą z tamtych lat, tak pewną ich wiecznej obecności. Za tamtym bezwarunkowym zaufaniem i poczuciem, że należysz gdzieś i masz ludzi, którzy są twoim domem. 
— only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viapollyanna pollyanna
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viazabka zabka
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapatronus patronus
9069 1a59 500
Wroclove <3 by Janusz Krzeszowski
Reposted frominto-black into-black viawildgirl wildgirl
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viawildgirl wildgirl
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
5384 50c4 500
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viagdziejestola gdziejestola
6606 a401 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
7157 a096
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
7164 1f19
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl